sở kế hoạch và đầu tư tỉnh nghệ an
hệ thống tiện ích hỗ trợ doanh nghiệp
Doanh nghiệp tiêu biểu
biểu mức thu phí, lệ phí đăng ký kinh doanh
(Theo Thông tư số 215/2016/TT-BTC và Thông tư số 130/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính)

1. Mức thu phí, lệ phí:

STT Nội dung Đơn vị tính Mức thu
I Lệ phí đăng ký doanh nghiệp
1 Đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần 100,000
2 Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp Đồng/lần 50,000
(Đỗi với doanh nghiệp thực hiện đăng ký qua mạng thì không mất phí)
II Phí cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp
1 Cung cấp thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Đồng/bản 20,000
2 Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp Đồng/bản 40,000
3 Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp Đồng/bản 150,000
4 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần 300,000
5 Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên Đồng/tháng 4,500,000

2. Nơi đề nghị đăng ký bố cáo thành lập doanh nghiệp:

2.1. Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch va Đầu tư)

2.2. Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Danh mục hồ sơ xử lý, trả kết quả ngay:

3.1. Hồ sơ hiệu đính thông tin doanh nghiệp.

3.2. Hồ sơ thông báo mẫu dấu.

3.3. Hồ sơ bổ sung, cập nhật thông tin doanh nghiệp.